Gimnazija
NIKOLA TESLA
Apatin
Blok 112 BB
(025) 773-211 Predmeti

 Udžbenici

 Raspored časova

 Zvono

 Kalendar rada

 Dopunska nastava

 Dodatna nastava

 Raspored pismenih zadataka

 
  KALENDAR RADA (Školska 2018/2019. godina)
 
 

PRAVILNIK
O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNjE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

   
 
Član 1.
  Ovim pravilnikom utvrđuje se vreme ostvarivanja obrazovno - vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) u toku školske 2018/2019. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u srednjim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno - vaspitnog rada predviđeni nastavnim planom i programom za srednje škole planiraju se godišnjim planom rada.
   
 
Član 2.
  Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.
Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 3. septembra 2018. godine, a završava se u petak, 21. decembra 2018. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavni dan.
Drugo polugodište počinje u utorak, 15. januara 2019. godine i završava se:
- u petak, 24. maja 2019. godine i ima 85 nastavnih dana za učenike četvrtog razreda gimnazije
-u petak, 31. maja 20198. godine i ima 90 nastavnih dana za učenike četvrtog razreda četvorogodišnjih i trećeg razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola
- u petak, 21. juna 2019. godine i ima 105 nastavnih dana, za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola.
Drugo polugodište za učenike prvog i drugog razreda trogodišnjeg, odnosno prvog, drugog i trećeg razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, za koje je nastavnim planom i programom propisana realizacija profesionalne prakse prema individualnom planu realizacije ove prakse za svakog učenika, završava se najkasnije u petak, 09. avgusta 2019. godine.
   
 
Član 3.
  Obrazovno - vaspitni rad iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika ostvaruju se:
- u gimnaziji:
- u prvom, drugom i trećem razredu u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana
- u četvrtom razredu u 33 petodnevne nastavne sedmica, odnosno 165 nastavnih dana
- u srednjoj stručnoj školi:
- u prvom i drugom razredu trogodišnjeg i u prvom, drugom i trećem razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 37 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 185 nastavnih dana
- u trećem razredu trogodišnjeg i četvrtom razredu četvorogodišnjeg obrazovanja u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.
Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika kao njegov sastavni deo, iskazan je u polugodištima i kvartalno.
Prvi kvartal ima 40, drugi 40 i treći 49 nastavnih dana.
Četvrti kvartal ima 56 nastavnih dana za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, 41 nastavnih dana za učenike trećeg razreda trogodišnjih stručnih škola i četvrtog razreda četvorogodišnjih stručnih škola i 36 nastavnih dana za učenike četvrtog razreda gimnazije.
   
 
Član 4.
  Nastavni plan i program za umetničke škole u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.
   
 
Član 5.
  U toku nastavnog perioda škola može utvrditi u svom godišnjem planu rada najviše četiri nastavne subote i to u slučaju ako:
- u nastavni dan obeležava dan škole, ili
- u nastavni dan, istovremeno, za veći deo učenika škole, realizuje ekskurzije ili drugu aktivnost, ili
- u nastavni dan sa većinom učenika učestvuje na nekoj sportskoj ili društvenoj manifestaciji, ili je domaćin takmičenja, društvene ili sportske manifestacije, ili
- je zbog odsustva većeg broja učenika ili zaposlenih, koji obeležavaju verski praznik, ili praznik nacionalne manjine utvrđen od strane nacionalnog saveta određene nacionalne manjine u Republici Srbiji, u dan tog praznika otežano izvođenje nastave.
Nastavna subota u kojoj se nadoknađuje propušten rad u smislu stava 1. ovog člana, nalazi se u istom kvartalu u kome je i dan koji je određen kao nenastavni.
U svim drugim slučajevima odstupanja od školskog kalendara, škola je dužna da postupa u skladu sa članom 28. stav 5. i 105. stav 3 i 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br.: 88/2017 i 27/2018).
   
 
Član 6.
  U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Zimski raspust počinje u ponedeljak, 24. decembra 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 14. januara 2019. godine.
Prolećni raspust počinje u petak, 19. aprila 2019. godine, a završava se u četvrtak, 02. maja 2019. godine.
Za učenike četvrtog razreda gimnazije, četvrtog razreda četvorogodišnjih i trećeg razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola letnji raspust počinje po završetku maturskog/završnog ispita, a završava se u subotu, 31. avgusta 2019. godine.
Za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola letnji raspust počinje u ponedeljak, 24. juna 2019. godine, a završava se u subotu, 31. avgusta 2019. godine.
   
 
Član 7.
  Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica, svedočanstava i diploma po završetku prvog, odnosno drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada.
   
 
Član 8.
 

U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS" broj 43/01, 101/07 i 92/11).

U školi se obeležava:
- Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, koji pada u nedelju 21. oktobra 2018. godine, neradni je i nenastavni dan
- Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u nedelju, 11. novembra 2018. godine obeležava se prvog narednog radnog dana, ponedeljak 12. Novembar2018. Godine kao neradni i nenastavni dan
- Sveti Sava - Dan duhovnosti, koji pada u nedelju, 27. januara 2019. godine i nenastavni dan
- Sretenje - Dan državnosti, koji pada u petak i subotu, 15. i 16. februara 2019. godine, neradni su i nenastavni dani
- Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, koji pada u ponedeljak, 22. aprila 2019. godine, radni je i nastavni dan
- Praznik rada, koji pada u sredu i četvrtak 1. i 2. maja 2019. godine, neradni su i nenastavni dani
- Dan pobede, koji pada u četvrtak, 9. maja 2019. godine, kao radni i nastavni dan,
i Vidovdan-spomen na Kosovsku bitku, koji pada u petak, 28. juna 2019. godine i
radni je dan.
U školama se obeležava i Dan prosvetnih radnika, koji pada u četvrtak, 8. novembra 2018. godine, radni je i nastavni dan.

   
 
Član 9.
  Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:
- pravoslavci - na prvi dan krsne slave
- pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom odnosno Julijanskom kalendaru - na prvi dan Božića i u dane uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom praznika
- pripadnici Islamske zajednice - nedelja, 21. avgust 2018. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama i utorak, 04. juna 2019. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama
- pripadnici Jevrejske zajednice - sreda, 19. septembra 2018. godine, na prvi dan Jom Kipura i subotu, 20. aprila 2019. godine na Pashu ili Pesah
   
 
Član 10.
  Odlukama nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđeni su sledeći nacionalni praznici nacionalnih manjina:
- za mađarsku nacionalnu zajednicu:
*15. mart - Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49
* 20. avgust - Dan Svetog Stevana i
* 23. oktobar - Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine
- za bošnjačku nacionalnu zajednicu:
* 11. maj - Dan Bošnjačke nacionalne zastave
* prvi dan Ramazanskog bajrama
* prvi dan Kurbanskog bajrama i
* 20. novembar - Dan ZAVNOS-a.
- za bunjevačku nacionalnu zajednicu:
* 2. februar - Dan velikog prela
* 23. februar - Dan izbora prvog Nacionalnog saveta
* 15. avgust - Dan Dužijance i
* 25. novembar - Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena
- za hrvatsku nacionalnu zajednicu:
* 19. mart - blagdan Svetog Josipa
* 15. avgust - datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića
* 16. oktobar - datum rođenja bana Josipa Jelačića i
* 15. decembar - datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća
- za rumunsku nacionalnu zajednicu:
* 15. januar - datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
* 4. septembar - praznik Velike gospojine
* 1. decembar - Nacionalni praznik Rumunije i
* 7. decembar - Dan nacionalnog saveta.
- za rusinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. januar - Dan Rusina
- za ukrajinsku nacionalnu zajednicu:
* 17. maj - Dan ukrajinske zajednice u Srbiji i
* 14. oktobar - Dan ukrajinskih heroja
- za makedonsku nacionalnu zajednicu:
* 2. avgust - Ilinden - Dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka
* 8. septembar - Dan državnosti Republike Makedonije
* 11. oktobar - Dan borca i
* 16. decembar - Dan Nacionalnog saveta
- za nemačku nacionalnu zajednicu:
* 15. decembar - Dan osnivanja nacionalnog saveta.
- za romsku nacionalnu zajednicu:
* 14. januar-Vasilica
* 3. petak u martu - Bibija
* 8. april - Međunarodni dan Roma i
* 6. maj-Đurđevdan
- za bugarsku nacionalnu zajednicu:
*3. mart -Dan oslobođenja od turskog ropstva
*24. maj - Dan Kirila i Metodija i
*1. novembar - Dan narodnih buditelja
- za češku nacionalnu zajednicu:
*4. februar - Dan češke književnosti
*28. mart - Dan obrazovanja
*16. maj - Dan nacionalnog saveta
*28. septembar - Dan Čeha (Sv. Vaclav) i
*4. oktobar - Dan češkog jezika
-za slovačku nacionalnu zajednicu
*prvi vikend u avgustu - Dani slovačkih narodnih svečanosti
   
 
Član 11.
  Na kraju prvog kvartala u prvom polugodištu i trećeg kvartala u drugom polugodištu, škola je u obavezi da u roku od osam dana od dana završetka kvartala, pismeno obavesti roditelje ili staratelje učenika o postignutom uspehu u učenju i vladanju (ocene, broj izostanaka sa nastave i izrečene vaspitno-disciplinske mere). Obaveštenje se dostavlja lično, na roditeljskom sastanku, ili preporučenom pošiljkom.
   
 
Član 12.
  Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva.
O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima iz stava 1. ovog člana, na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.
   
 
Član 13.
  Godišnjim planom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota - 30. septembar ili 06. oktobar 2018. godine u prvom polugodištu i subota 01. ili 08. jun 2019. godine u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:
- odlazak u verske objekte - crkve, manastiri i hramovi,
- odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,
- obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,
- odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,
- organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,
- aktivnosti u lokalnoj zajednici,
- sportski susreti,
- susreti škola,
- organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,
- organizovanje mini istraživačkih projekata,
- zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i
slično.

Godišnjim planom rada Škola treba da predvidi dan za organizovanu posetu učenika međunarodnom sajmu obrazovanja ''Putokazi'' u Novom Sadu. Ukoliko se ova aktivnost realizuje u nastavni dan, škola utvrđuje način nadoknađivanja propuštenog obrazovno-vaspitnog rada do kraja polugodišta u kojem je poseta organizovana.
   
 
Član 14.
  U subotu, 17. novembra 2018. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak, u subotu 19. januara 2019. godine nastava izvodi prema rasporedu časova za petak, a u subotu 04. maja 2019. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.
   
 
Član 15.
  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu AP Vojvodine", a shodno članu 53. stav 2. Zakona o državnoj upravi (''Službeni glasnik RS'', br: 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), biće objavljen i u ''Službenom glasniku RS''.
   
 
 

Naslovna

O nama

Zaposleni

Upis

Nastava

Aktivnosti

Učenici

Dokumenta

Kontakt
 
Blok 112 BB, 25260 Apatin, Srbija
 
+ + 381 25 773 211
 
pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs
 
Gimnazija Nikola Tesla Apatin
 
www.gimnazijaapatin.edu.rs

Gimnazija Nikola Tesla Apatin